Profi-BOZP.eu

V oblasti požární ochrany nabízíme tyto služby:Sledování změn legislativy a příslušných norem

Poskytování pouze aktuálních a platných informací. Zpracování dokumentace vždy dle platné legislativy. Vypracování návrhu opatření spojených s legislativní změnou s uvedením konkrétního předpisu a paragrafu, který toto opatření vyžaduje.

Zpracování dokumentace PO

Zpracování příslušnou legislativou a normami požadovaných vnitřních předpisů pro oblast PO, a to na konkrétní podmínky organizace; udržování vnitřních předpisů v aktuálním stavu a v souladu s platnou legislativou a normami. Např.: Začleněni činností do kategorií dle zákona o požární ochraně. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Požární poplachové směrnice. Požární řády. Požárně evakuační plány. Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky. Tématický plán školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky, preventistů požární ochrany. Dokumentace zdolávání požárů. Řád ohlašovny požáru.

Školení pracovníků

Provádění vstupních školení zaměstnanců a brigádníků, periodických školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků ze zásad PO. Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí

Provádění pravidelných kontrol PO se záznamy do požární knihy.

Komunikace s orgány státního dozoru

Zpracovávání podkladů pro komunikaci s orgány státního dozoru v oblasti PO. Na základě dohody účast při kontrolách prováděných orgány SOD.

Zpět nahoru