Profi-BOZP.eu

Certifikační služby

Nabídka odborných školení, poradenských a certifikačních služeb

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou odborných školení, poradenských a certifikačních služeb v oblasti poradenství a certifikace dle systému managementu kvality dle normy ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ISO 14001, systému bezpečné práce dle ISO 45001 (dříve OHSAS 18001), bezpečnosti dat a informací dle ISO/IEC 27001 aj.

Můžeme Vám v této oblasti nabídnout dlouholeté zkušenosti a pracovníky s požadovanou odbornou způsobilostí a dlouhodobou praxí po celé České republice.

Školící, poradenskou a certifikační činnost provádíme po vzájemné dohodě dle potřeb zákazníka, buď na základě objednávky jednotlivých služeb, nebo na základě uzavřené smlouvy.

Dle Vašich potřeb Vám nejdříve pomůžeme vytvořit dokumentaci pro Vámi požadované oblasti jednotlivých nebo integrovaných norem s následnou certifikací.

Zavedení a certifikace níže uvedených mezinárodně uznávaných norem, Vám interně pomůže nastavit ve společnosti pravidla pro zaměstnance, dodržování požadavků Vašich zákazníků, plnění legislativních požadavků a tím minimalizovat problémy s kontrolními orgány.

Poradenství a certifikace dle ISO 9001: Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty a služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka.

Poradenství a certifikace dle ISO 14001: Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních dopadů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv. Základní požadavek: zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále jej zlepšovat.

Poradenství a certifikace dle ISO 45001 (dříve OHSAS 18001): Norma ČSN ISO 45001 uvádí požadavky na řízení rizik pro BOZP. Skutečnost, že disponujete certifikátem ČSN ISO 45001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně zdraví svých pracovníků.
Systém řízení vám umožní kontrolovat vaše rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.
Certifikát ČSN ISO 45001 Vám zlepší Váš image nejen na trhu práce, ale umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v této oblasti.

Poradenství a certifikace dle ISO/IEC 27001: Tato mezinárodně uznávaná norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací a organizace tímto certifikátem mohou prokázat svoji schopnost trvale uplatňovat bezpečnostní opatření chránící informační aktiva s cílem poskytnout jistotu svým partnerům o dostatečné úrovni zabezpečení informací.

Informace jsou dnes jedny z nejdůležitějších „aktiv“ firmy. Co znamená pro Vaší firmu ztráta dat, vyzrazení obchodního tajemství nebo jen nefunkčnost informačního sytému? Pokud tato rizika jsou pro Vás podstatná z pohledu ohrožení chodu a rozvoje Vaší firmy – cestou je zavedení systému managementu bezpečnosti informací.

Certifikát ISMS mohou získat všechny organizace působící v průmyslu a veřejném sektoru, speciálně je však vhodný pro organizace zajišťující vývoj IT nebo finanční služby a organizace poskytující IT služby s hostingem či bez.

Poradenství a certifikace dle HACCP: HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin založený na prevenci. Pokud podnikáte v oblasti výroby potravin nebo stravování, je zavedení tohoto systému povinné na základě platné legislativy (vyhlášky MZe č. 147/1998 Sb.MZe č. 196/2002 Sb. a MZe č. 161/2004 Sb.). Ověření nezávislým auditem Vám zajistí, že systém řízení hygieny a bezpečnosti potravin je spolehlivý a reflektuje vývoj platné legislativy.

Školení interních auditorů dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 aj.: Školení je určeno pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému managementu v organizaci a provádění interních auditů, všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci, každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu v organizaci.

Školení metrologie: Školení je určeno pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem metrologa pověřeni a pracovníkům zodpovědným za činnosti metrologie ve společnosti dle Zákona č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb.