Profi-BOZP.eu

Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci a hygiena práceSledování změn legislativy a příslušných norem

Poskytování pouze aktuálních a platných informací. Zpracování dokumentace vždy dle platné legislativy. Vypracování návrhu opatření spojených s legislativní změnou s uvedením konkrétního předpisu a paragrafu, který toto opatření vyžaduje.

Posuzování pracovních podmínek

Odborná poradenská a konzultační činnost se zaměřením na posuzování podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Zpracování dokumentace BOZP, HP

Zpracování příslušnou legislativou a normami požadovaných vnitřních předpisů pro oblast BOZP, hygieny práce, a to na konkrétní podmínky organizace; udržování vnitřních předpisů v aktuálním stavu a v souladu s platnou legislativou a normami. Vypracovávání místních provozních bezpečnostních předpisů ve smyslu platné legislativy. Např. Vyhledávání a prevence rizik. Kategorizace prací. Směrnice pro přidělování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ochranných nápojů. Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců. Traumatologický plán. Provozně bezpečnostní předpisy. BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, na staveništích, při manipulaci s materiálem, při svařování atd.

Školení pracovníků

Provádění vstupních školení zaměstnanců a brigádníků, periodických školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků ze zásad BOZP. Po dohodě dalších plánovaných nebo neplánovaných školení potřebných např. z důvodu změn legislativy, procesů mandanta apod., včetně prověření znalostí testem a vedení dokumentace ke školení. Školení řidičů „referentů“, manipulace s chemickými látkami atd.

Prevence a vyhledávání rizik

Předcházení a omezování rizik ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců při práci. Opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčiny, zdroje. Přijímání opatření k jejich odstranění.

Kategorizace prací

Zpracovávání návrhů pro kategorizaci prací a její pravidelná revize včetně případů změn legislativy nebo podmínek na pracovišti; doporučování měření rizikových faktorů na pracovištích organizace v rámci kategorizace prací.

Stanovení OOPP

Specifikace osobních ochranných pracovních prostředků (na základě vypracované kategorizace prací, identifikovaných rizik, pokynů uvedených na bezpečnostních listech a s ohledem na požadavky platné legislativy pro tuto oblast) pro jejich přidělení osobám pracujícím v organizaci a pravidelná revize této specifikace včetně případů změn legislativy nebo podmínek na pracovišti.

Kontroly pracovišť a prověrky BOZP

Provádění pravidelných kontrol a prověrek BOZP, dodržování hygieny práce na pracovištích organizace, kontrol dodržování závazných právních a ostatních předpisů pro tuto oblast (pravidelné kontroly) dle plánu s vyhotovením samostatného záznamu a se záznamy do požární knihy; součástí pravidelných kontrol je vyhledávání a hodnocení rizik, stanovování konkrétních bezpečnostních opatření na základě výsledku hodnocení rizik. Účast v pověřené komisi na vedením vyhlášených preventivních prověrkách BOZP, včetně odborné pomoci při formulování opatření do protokolu a následné účasti na kontrole jejich plnění.

Řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

Spolupráce při vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, poradenství v otázkách pracovních úrazů při jejich šetření a odškodňování a při navrhování preventivních opatření.

Komunikace s orgány státního dozoru

Zpracovávání podkladů pro komunikaci s orgány státního dozoru v oblasti BOZP, HP. Na základě dohody účast při kontrolách prováděných orgány SOD.

Zkoušky na alkohol a jiné návykové látky

Pokyny k podrobení se dechové zkoušce na alkohol, případně jinému vyšetření. Povinnosti zaměstnanců a ostatních osob při provádění zkoušek, postup při zjištění výsledku zkoušky a při odmítnutí podrobit se zkoušce.

Zpět nahoru