Profi-BOZP.eu

Služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce

Vítejte na stránkách firmy Ing. Richard Heger. Poskytujeme kompletní a profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Naše firma má v těchto oblastech dlouholeté zkušenosti a požadovanou odbornou způsobilost. Naše služby poskytujeme řadu let a zaručujeme kvalitu a odbornost prováděných prací. Svou činnost orientujeme převážně na Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Poradenskou činnost provádíme po vzájemné dohodě dle potřeby a velikosti organizace:

 • a) Jednorázovou formou na základě objednávky, kdy je zpracována příslušná dokumentace dle platných právních předpisů a provedeno školení pracovníků za dohodnutou cenu. Poté každoročně provádíme kontrolu, aktualizaci dokumentace a školení pracovníků.
 • b) Druhou možností je provádět tuto poradenskou činnost paušální formou platby na základě uzavřené smlouvy. V tomto případě pro Vás pracujeme průběžně s ohledem na aktuální požadavky Vaší firmy, zpracováváme potřebnou dokumentaci, provádíme kontroly pracovišť a dodržování předpisů, školíme pracovníky atd.

V obou případech je běžné, že zákazníka zastupujeme i v případě kontrol, které provádí např. Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor, Orgán ochrany veřejného zdraví apod.Specifikace našich služeb v oblasti BOZP, hygieny práce a PO

 • Zpracování dokumentace BOZP, HP a PO

  Zpracování příslušných legislativou a normami požadovaných vnitřních předpisů pro oblast BOZP, hygieny práce a PO, a to na konkrétní podmínky organizace; udržování vnitřních předpisů v aktuálním stavu a v souladu s platnou legislativou a normami. Vypracování místních provozních bezpečnostních předpisů ve smyslu platné legislativy.
 • Kontroly pracovišť a prověrky BOZP, PO

  Provádění pravidelných kontrol a prověrek BOZP a PO, dodržování hygieny práce na pracovištích organizace, kontrol dodržování závazných právních a ostatních předpisů pro tuto oblast (pravidelné kontroly) dle plánu s vyhotovením samostatného záznamu a se záznamy do požární knihy; součástí pravidelných kontrol je vyhledávání a hodnocení rizik, stanovování konkrétních bezpečnostních opatření na základě výsledku hodnocení rizik. Účast v pověřené komisi na vedením vyhlášených preventivních prověrkách BOZP a PO, včetně odborné pomoci při formulování opatření do protokolu a následné účasti na kontrole jejich plnění.
 • Revize tlakových zařízení

  Provádění výchozích, provozní a vnitřních revizí tlakových nádob. Zaškolení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob. Prodej, servis a odstranění porevizních závad.
 • Sledování změn legislativy a příslušných norem

  Poskytování pouze aktuálních a platných informací. Zpracování dokumentace vždy dle platné legislativy. Vypracování návrhu opatření spojených s legislativní změnou s uvedením konkrétního předpisu a paragrafu, který toto opatření vyžaduje.
 • Posuzování pracovních podmínek

  Odborná poradenská a konzultační činnost se zaměřením na posuzování podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.
 • Školení pracovníků

  Provádění vstupních školení zaměstnanců a brigádníků, periodických školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků ze zásad BOZP a PO. Po dohodě dalších plánovaných nebo neplánovaných školení potřebných např. z důvodu změn legislativy, technologie výroby apod., včetně prověření znalostí testem a vedení dokumentace ke školení. Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany. Školení řidičů „referentů“, manipulace s chemickými látkami atd.
 • Prevence a vyhledávání rizik

  Předcházení a omezování rizik ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců při práci. Opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčiny, zdroje. Přijímání opatření k jejich odstranění.
 • Kategorizace prací

  Zpracovávání návrhů pro kategorizaci prací a její pravidelná revize v důsledku změn legislativy nebo podmínek na pracovišti; doporučování měření rizikových faktorů na pracovištích organizace v rámci kategorizace prací.
 • Stanovení OOPP

  Specifikace osobních ochranných pracovních prostředků (na základě vypracované kategorizace prací, identifikovaných rizik, pokynů uvedených na bezpečnostních listech a s ohledem na požadavky platné legislativy pro tuto oblast) pro jejich přidělení osobám pracujícím v organizaci a pravidelná revize této specifikace včetně případů změn legislativy nebo podmínek na pracovišti.
 • Řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

  Spolupráce při vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, poradenství v otázkách pracovních úrazů při jejich šetření a odškodňování a při navrhování preventivních opatření.
 • Komunikace s orgány státního dozoru

  Zpracovávání podkladů pro komunikaci s orgány státního dozoru v oblasti BOZP a PO. Na základě dohody účast při kontrolách prováděných orgány SOD.
 • Prodej bezpečnostního značení

  Prodej veškerého sortimentu bezpečnostního a výstražného značení (plastové, samolepící, hliníkové tabulky, zábrany, pásy, sloupky, značky apod.)


Můžeme Vám také nabídnout široký sortiment bezpečnostního značení (plastových tabulek, samolepících folií, fotoluminiscenčního značení a označovacích pásek).


Zpět nahoru